15-17 årige

Unge på række

15-17 årige er unge, der har afsluttet grundskolen/10. klasse

Unge, der afslutter grundskolen/10. klasse, har i samarbejde med forældre og eventuelt en vejleder udarbejdet en uddannelsesplan. I planen indgår uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse.

Uddannelsesplan

En uddannelsesplan kan via vejledningssamtaler revideres efter behov i et samarbejde mellem den unge, forældrene og den unges UU-vejleder.

Hvis den unge sammen med sine forældre beslutter sig for at ændre uddannelsesplanen, skal planen revideres i samarbejde med den unges UU-vejleder - medmindre den unge skifter direkte fra en ungdomsuddannelse til en anden ungdomsuddannelse.

I løbet af en eller flere vejledningssamtaler aftales i fællesskab den nye plan, hvori kan indgå en eller flere af nedenstående aktiviteter:

  • Ny ungdomsuddannelse
  • Beskæftigelse i et omfang, der svarer til 18 timer om ugen
  • Produktionsskoleforløb
  • Praktik
  • Brobygning
  • Andre aktiviteter aftalt med UU, herunder ungdomshøjskole,  uddannelsesrelevant udlandsophold , frivilligt arbejde,  afklarende forløb , uddannelsesforberedende  forløb, enkeltfag og lignende.

Mentor

En mentor kan støtte den unge i en overgangsfase.

Hvis den unge har brug for støtte i en kortere periode, er der mulighed for at få bevilget en mentor, se mere under menupunktet "Mentor".

Et godt råd ved overvejelse om afbrud på ungdomsuddannelse

Ved overvejelse om afbrud på en ungdomsuddannelse skal studievejleder og UU-vejleder inddrages.

Hvis den unge er i gang med uddannelse og overvejer at afbryde sit uddannelsesforløb, er det en god ide først at rette henvendelse til vejlederen på den uddannelse, hvor den unge er indskrevet. En samtale med studievejlederen kan måske afklare, hvad der skal til, for at den unge kan/vil fortsætte på uddannelsen.

Studievejlederen kan også skabe kontakt med den unges vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning for en samtale om mulighederne for at ændre uddannelse eller på anden måde opfylde uddannelsespligten.

Uddannelsespligt

15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse.

Den unges uddannelsesplan skal aftales mellem den unge og den unges forældre samt UU-vejlederen og skal beskrive, hvordan den unge opfylder uddannelsespligten.

Hvis den unge ikke opfylder sin uddannelsespligt, bliver han/hun samt forældremyndighedsindehaveren kontaktet af UU- vejlederen med henblik på en vejledningssamtale, der har som mål at revidere uddannelsesplanen, så den unge på ny kan opfylde sin uddannelsespligt.

I de tilfælde hvor den unge ikke opfylder sin uddannelsespligt, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ungeydelsen ikke skal udbetales. Ungdommens Uddannelsesvejledning har derfor pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt en ung ikke opfylder sin uddannelsespligt.

I særlige tilfælde, hvor den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer ikke kan opfylde sin uddannelsespligt, kan kommunalbestyrelsen fritage den unge fra uddannelsespligten.

 Se mere herom på  www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182102

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info